مهارت های طبی بیاموزید و آیندهٔ خود را شکل دهید

دوره های آموزشی برای ۹ هفته بطور نیمه وقت برای کارکنان طبی حالا در افغانستان

مشاهده دوره های ارائه شده

مدت زمان محدود برایثبت نام

برای معلومات بیشترهمین امروز ثبت نام نمائید

دوره های آموزشی پیشنهاد شده فعلی

هر دورهٔ آموزشی ۹ هفته بوده که ترکیبی از کار عملی و صنف درسی از جمله ارائه و دسترسی به امکانات شفاخانه، تسهیلات تشخیصی با تجهیزات مدرن و منابع فناوری اطلاعاتی است

 • تکنیشن اکسری

  پس از اتمام این برنامه، شرکت کنندگان قادر خواهند بود:

  • انجام معاینات تصویربرداری تشخیصی مانند تصاویر اکسری, تراکم معدنی استخوان(BMD) و اسکن های مموگرافی تحت هدایت یک رادیولوژیست.
  • نگه داشتن سوابق مریض و توصیه تست، همراه با حفظ تجهیزات
  • درک نیازهای معمول رادیولوژیکی مریضان
  • آماده سازی مریض و اتاق برای روش های معمول رادیولوژیک
  • عملیات و نظارت بر تجهیزات معمول رادیولوژیک
  • پروسهٔ اکسری فلم/ تصاویر
  • آماده سازی و مستند نمودن گزارش معمول رادیولوژیک
  • جمع آوری و برقراری ارتباط اطلاعات صحی
  • اطمینان از دسترسی تجهیزات طبی و تشخیصی
  • تعقیب دستورالعمل های مصئونیت از تشعشع
  • تعقیب پروتوکول های دفع زباله های طبی
 • (ECG) تکنیشن ای سی جی 

  پس از اتمام این برنامه، شرکت کنندگان قادر خواهند بود:

  • به طور مستقل دسترسی به آخرین فن آوری مربوط به استفاده از الکتروکاردیوگرافی در مریضی های قلبی، تشخیص و تداوی
  • دانستن و به کار بردن اصول تعقیم سازی, ضد عفونی کردن, کنترول کردن عفونت و تکنیک های آسپتیک
  • انجام دادن الکتروکاردیوگرافی به طور مستقل در تمام مریضان
  • اطمینان از دسترسی تجهیزات طبی و تشخیصی
  • شناسائی، دانستن و دریافت مشکلات در تجهیزات مورد استفاده برای گرفتن ای سی جی (ECG)
  • کسب دانش درست از روش های خاص و قادر به همکاری در همه روش ها.
  • قادر به کار به طور مؤثر با دیگران و توانایی های ارتباطی خوب
 • دستیار جراحی

  پس از اتمام این برنامه، شرکت کنندگان قادر خواهند بود:

  • آماده سازی و نگهداری از عملیات خانه
  • حفظ و نگهداری از تجهیزات در یک محیط مراقبت حاد
  • شناسایی و حرکت برای حفظ معقم بودن یک ساحه
  • تعقیب نمودن اصول و روش های کنترول عفونت
  • مدیریت و نگهداری تجهیزات عملیات خانه
  • آماده کردن مریض برای مراحل عملیاتی
  • ارائه نمودن تجهیزات داخل عملیات و حمایت تکنیکی
  • کمک با متخصص انستزی در اداره نمودن واقعات عاجل خارج از اتاق عملیات
  • مدیریت زباله های خطرناک
  • اطمینان از دسترسی تجهیزات طبی و تشخیصی
  • کار نمودن به طور مؤثر با دیگران
  • مدیریت کار برای برآورده سازی نیاز ها
  • حفظ مصئونیت, سلامت, و امنیت محیط کار
  • نظارت و اطمینان از کیفیت
 • دستیاردواساز فارمسی

  پس از اتمام این برنامه، شرکت کنندگان قادر خواهند بود:

  • درک اصول و اساسات فارماکولوژی و کاربرد آن.
  • دریافت نسخه از دواساز و بررسی نسخه برای کامل بودن اطلاعات
  • ثبت و انتخاب ادویه جات درست برای توزیع
  • آماده نمودن و یا حفظ مشخصات مریض, از جمله لیست های از ادویه جات گرفته شده توسط مریضان فردی
  • مدیریت و نگهداری عرضه و سفارش ادویه جات
  • توزیع ادویه جات با توجه به نسخه
  • حفظ شرایط ذخیره سازی و امنیت مناسب برای ادویه جات
  • مدیریت فهرست ادویه جات و تجهیزات
  • حفظ مصئونیت, سلامت, و امنیت محیط کار
 • فلبوتومی

  پس از اتمام این برنامه، شرکت کنندگان قادر خواهند بود:

  • نشان دادن دانش در مورد بخش مراقبت های صحی و خدمات تشخیصی
  • نشان دادن توانایی برای انجام مهارت های کلینیکی ضروری در تامین خدمات تشخیصی اساسی مانند جمع آوری درست, حمل و نقل, دریافت, قبول یا رد و ذخیره خون/ادرار / مدفوع و نمونه نسج و غیره.تجدید سوابق مریض وغیره
  • آموزش اقدامات کنترول عفونت
  • نشان دادن تکنیک های محافظت نیازهای حفظ الصحهٔ شخصی
  • نشان دادن اقدامات در هنگام شرایط عاجل طبی و شفاخانه
  • نشان دادن رفتار حرفه ای, کیفیت شخصی و ویژگی های یک تکنیشن فلبوتومی
  • نشان دادن ارتباط خوب، ارتباط دقیق و مناسب در نقش تکنیشن فلبوتوم
 • متخصص تغذیه

  پس از اتمام این برنامه، شرکت کنندگان قادر خواهند بود:

  • نشان دادن دانش و فهمیدن نقش دستیار رژیم غذایی در زمینهٔ مراقبت های صحی.
  • نشان دادن توانایی انجام مهارت های کلینیکی ضروری در ارائه خدمات رژیم غذایی اولیه مانند نظارت بر آماده سازی مواد غذایی و دادن غذا برای مریض.
  • نشان دادن بررسی مصئون و مدیریت مواد غذایی با پیروی از فرایند تضمین کیفیت.
  • نشان دادن فهمیدن از آگاهی مریض در مورد الزامات رژیم غذایی تحت ارزیابی
  • نشان دادن تکنیک برای نشان دادن دفع مصئون زباله های مواد غذایی
  • اقدامات کنترول عفونت را تمرین کنید
  • نشان دادن تعمیر و نگهداری و نظافت تمام تجهیزات, ظروف و وسایل که در تماس با مواد غذایی اند.
  • نشان دادن تکنیک های محافظت نیازهای حفظ الصحهٔ شخصی
  • نشان دادن رفتار حرفه ای, کیفیت های شخصی و ویژگی های یک دستیار رژیم غذایی
  • نشان دادن ارتباط خوب و توانایی کارگر تیم در نقش دستیار رژیم غذایی.
 • دفتر مدیریت اداری

  پس از اتمام این برنامه، شرکت کنندگان قادر خواهند بود:

  • نشان دادن اعمال ماهرانه, مصئون, مؤثر و حساس در مراقبت از مریضان که به دفتر مدیریت اداری نزدیک میشوند.
  • آگاهی اساسی در زمینه مراقبت های صحی، چشم انداز جهانی و افغانستان
  • توسعه و درک فلسفه و نگرش های رفتاری و روانشناسی مریض
  • بیان نمودن ساختار، تشخیص، تجزیه و تحلیل، تعریف، املأ، تلفظ و ترکیب اصطلاحات طبی از پیشوندها، پسوندها، ریشه ها و طرز ترکیب
  • نشان دادن درک اساسی از کارکرد کمپیوتر و برنامه های آن در مراقبت های صحی با چشم انداز بر عملکرد های شفاخانه
  • نشان دادن آگاهی اساسی در سیستم های ثبت اسناد مراقبت های صحی و سازمان
  • نشان دادن آگاهی عمیق از فرایندهای دفتر مدیریت اداری
  • توصیف مفهوم بیمه صحی و فرایند مدیریت بیمه در سیستم مراقبت های صحی
  • نشان دادن استفاده از تفکر انتقادی، تصمیم گیری و مهارت حل مسائل از طریق ارتباطات تجارتی شفاهی و نوشتاری موثر

خدمات حرفه ای و حمایت کاریابی

در پایان دورهٔ آموزشی ما به شما در آماده سازی خلص سوانح تان کمک خواهیم کرد و به شفاخانه ها و مراکز تشخیصی در شبکهٔ ما توزیع می کنیم که به دنبال استخدام کارکنان طبی تائید شده هستند.

پرسش و پاسخهای مکرر

پس از ثبت نام چه اتفاقی می افتد؟

پس از ثبت نام ما مدارک شما را بررسی خواهیم کرد و با اطلاعات بیشتر در مورد برنامه آموزشی از جمله تاریخ و زمان بندی برنامه ریزی شده به شما ایمیل خواهیم داد.اگر شما با شرایط دورهٔ آموزشی موافق هستید ما در این دوره برای شما یک موقعیت ذخیره می کنیم.

شما اطمینان دارید که این محتوا واقعی است؟

این دوره آموزشی با محتوای اصلی از علیم هیلت و شفاخانه مکس هندوستان  بر اساس موارد عملی انجام شده توسط مدرسان ما توسعه داده شده است.

آیا شما هزینه هر روز یا هزینه های سفر ارائه می کنید؟

ما در هر روز برای حضور در دورهٔ آموزشی هزینه ارائه نمیکنیم. ما مواد درسی با کیفیت بالا برای دورهٔ آموزشی و اساتید حرفه ئی خوبی تربیت می کنیم، بنابراین ما معتقدیم که مردم می خواهند برای توسعه حرفهٔ خود در دوره های آموزشی ما شرکت میکنند. 

آیا من نیاز به تجربهٔ طبی دارم؟

برای دوره های آموزشی کلینیکی, ضروری است که شما باید یک اندازه تجربه طبی یا از طریق تحصیل به عنوان یک داکتر, نرس یا هم آنهائیکه پارامیدیکل اند و یا تجربه کار در یک محیط طبی داشته باشید. برای دوره های آموزشی اداری, مطلوب است اما لازم نیست که شما باید تجربه کاری در بخش اداره و مدیریت شفاخانه را داشته باشید.

پس از اتمام این دورهٔ آموزشی چی میشود؟

به محض اتمام دورهٔ آموزشی، شما هم می توانید به وظیفهٔ موجود خود بازگردید و یا اگر شما ترجیح می دهید, تیم خدمات حرفه ای ما می تواند به شما در ساخت خلص سوانح تان شما را کمک کند و برای شما در پیدا نمودن وظیفهٔ جدید همکاری نمایند. شما می توانید خلص سوانح خود را به" کتاب سوانح " ما اضافه کنید جائیکه مدیران استخدام در شرکت های طبی در سراسر افغانستان می توانند خلص سوانح شما را بررسی و برای مصاحبهٔ کاری درخواست دهند